KITTY
Aug 22, 2022

--

我都試過被英國人當學生,同埋英國人唔係好識分亞洲人嘅樣,我試過用我個frd嘅證件出入😝

--

--

KITTY

在香港長大的女生。社福小薯。曾到東京過打工仔生活。